แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

Gallery_detail
Youtube

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการอัตรากำลังของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป   ดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก